Tọa đàm khoa học: “Bạo lực học đường – Nguyên nhân và giải pháp”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

  KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm khoa học: “Bạo lực học đường – Nguyên nhân và giải pháp”

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Kiến tạo diễn đàn khoa học, giúp các nhà khoa học trong và ngoài Học viện có điều kiện trao đổi về thực trạng và giải pháp đẩy lùi bạo lực học đường, qua đó tăng cường tiếng nói khoa học của Học viện quản lý giáo dục trong việc định hướng dư luận, góp phần tham mưu cho Bộ giáo dục trong việc quản lý, đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường;

– Tăng cường sự hiểu biết của học sinh, giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác phòng ngừa bạo lực trong nhà trường;

– Kết nối các lực lượng xã hội chung tay đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Đại diện Bộ, các Sở, Phòng giáo dục;

– Đại diện của các trường phổ thông;

– Các nhà khoa học đại diện cho các cơ sở nghiên cứu khoa học;

– Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Học viện Quản lý Giáo dục;

– Học viên cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Sinh viên lớp chất lượng cao ngành Tâm lý học giáo dục và các sinh viên đang học học phần Tham vấn học đường;

– Các cá nhân quan tâm.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung

Tọa đàm khoa học tập trung trao đổi các nội dung sau:

Thực trạng bạo lực học đường: biểu hiện, ảnh hưởng;

– Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường;

– Giải pháp phòng, tránh bạo lực học đường dưới góc độ Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo dục học.

  1. Hình thức

Tọa đàm chuyên gia, giao lưu trao đổi trực tiếp giữa các đại biểu và người tham dự.

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  2. Thời gian: 8h30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 (thứ 6)
  3. Địa điểm: Phòng 314, Học viện Quản lý Giáo dục

31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Khoa Giáo dục

– Xây dựng kế hoạch, là đầu mối phối hợp công tác tổ chức với các phòng ban, đơn vị trong Học viện.

– Chuẩn bị nội dung.

– Tham mưu thành lập Ban tổ chức, phân công công việc trình Ban Giám đốc.

  1. Các phòng ban

– Phòng quản lý khoa học phối hợp tham mưu tổ chức Tọa đàm.

– Văn phòng Học viện phối hợp truyền thông, kết nối khách mời.

– Phòng KH-TC phối hợp khoa Giáo dục dự trù kinh phí.

– Đoàn thanh niên, Phòng giáo dục chính trị và công tác sinh viên hỗ trợ công tác lễ tân, hậu cần.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Bạo lực học đường – Nguyên nhân và giải pháp”. Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:

–   Đảng ủy, BGĐ (để báo cáo)

–   Các đơn vị toàn HV (Phối hợp triển khai)

–   Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(đã kí)

GS. TS. Phạm Quang Trung

 

Trả lời

Close Menu