Thông báo tổ chức khóa “Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  122/TB – HVQLGD                                      

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức khóa “Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống”

Kĩ năng sống là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và chất lượng sống của mỗi cá nhân. Để đào tạo nguồn nhân lực cho việc quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục trải nghiệm tại các cơ sở giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục xin thông báo về việc mở lớp “Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống” cho các cá nhân và đơn vị như sau:

  1. Mục tiêu bồi dưỡng

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng sống và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

  1. Đối tượng bồi dưỡng

– Sinh viên các trường Đại học, Caođẳng;

– Các cá nhân, tổ chức xã hội có nhu cầu;

– Giáo viên các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên;

– Cán bộ làm công tác đoàn, đội của xã, phường, huyện, thành phố;

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

  1. Giảng viên và đơn vị cấp giấy chứng nhận

3.1. Giảng viên

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khóa học là các Giáo sư, Tiến sỹ, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác giáo dục Kỹ năng sống của Học viện Quản lý giáo dục và các trường đại học khác.

3.2. Đơn vị cấp chứng nhận

Học viện Quản lý Giáo dụccấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học. Giấy chứng nhận có giá trị trong toàn quốc.

  1. 4. Nội dung chương trình

            – Nội dung các kỹ năng sống cơ bản của học sinh;

– Kỹ thuật sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học kỹ năng sống;

– Nghệ thuật thu hút sự chú ý của học sinh trong bài học kỹ năng sống;

– Thiết kế, lập kế hoạch giảng dạy kỹ năng sống;

– Thực hành giảng dạy kỹ năng sống tại trường phổ thông;

– Nghệ thuật xử lý tình huống trong giảng dạy kỹ năng sống.

  1. Thời gian, địa điểm và kinh phí

– Thời gian học: Thứ bảy, chủ nhật ngày 30, 31/3; 06, 07/4; 13, 14/4.

– Địa điểmhọc: Học viện Quản lý giáo dục.

– Kinh phí: 2.500.000VNĐ/1 học viên/1 khóa học

+ Giảm 50% cho sinh viên đang học tại Học viện Quản lý Giáo dục.

Mức kinh phí trênbao gồm:

+Kinh phí giảng dạy đảm bảo chất lượng theo đúng quy định;

+Kinh phí chuẩn bị các phương tiện, thiết bị cần thiết cho hoạt động học tập của học viên tại lớp học;

+ Kinh phí cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu;

+ Kinh phí của đơn vị phối hợp thực tập;

+ Kinh phí mở lớp.

Học viên có thể nộp học phí tại VP Khoa Giáo dục hoặc chuyển khoản vào số tài khoản : Cao Thị Thúy, 1460 205 327 730, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

  1. Hình thức đăng ký học:

+ Đăng ký học qua email, điện thoại hoặc đăng ký trực tiếp tại VP khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục.

Địa chỉ: Văn phòng khoa Giáo dục, Phòng 103, Nhà A2, Số 31 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội. Điện thoại: 024 – 3864 9473

Liên hệ với cô Cao Thị Thúy, số điện thoại: 0975 91 91 82

Email: caothuy248@gmail.com.

Trân trọng.

 

  Nơi nhận:

– Các đơn vị nhà trường;

– Trung tâm KNS;

– Lưu VT.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

  

 

GS. TS PHẠM QUANG TRUNG

 

Trả lời

Close Menu