Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện những quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; nghị định số 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; vừa qua Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo – thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục đương nhiệm; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện; Ông Vũ Đăng Thạnh, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các đại biểu tham dự Hội nghị theo quy định.

GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Tại Hội nghị, GS.TS Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã đại diện tập thể Lãnh đạo Học viện Thông báo về chủ trương của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như triển khai những nội dung quy định của Pháp Luật về việc thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục đương nhiệm đã thay mặt Hội đồng trường đọc bản báo cáo “Đề án thành lập Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025” và thông báo Danh sách các cá nhân được giới thiệu, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần phát huy dân chủ, công khai và minh bạch. Kết thúc quá trình bầu cử, ngoài 03 thành viên đương nhiên theo quy định, Hội nghị đã bầu ra danh sách 13 thành viên thuộc Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2020:

Danh sách thành viên thuộc Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Họp Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 phiên thứ nhất

Thạch Thảo

Trả lời

Close Menu